Μετά από τις συνεχόμενες προσπάθειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  για την ενίσχυση των ιατρών μέσω προγραμμάτων ανακοινώθηκε η «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που απέκτησαν το πρώτο τους πτυχίο μετά την 01/01/1995 και

- Είναι ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ που έχουν κάνει την πρώτη έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την 01/01/1995 και από 01/01/2006 μέχρι και την υποβολή της αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως επαγγελματίες σε αντικείμενο συναφές με τον τίτλο σπουδών τους, δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και δεν συμμετέχουν σε άλλη επιχείρηση.

Ή

- Είναι ΑΝΕΡΓΟΙ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης)

Ή

- Είναι ΜΙΣΘΩΤΟΙ (πλήρους, μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (όχι οικία). Δεν επιτρέπεται η συστέγαση.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

 Ι. Εισοδηματικά κριτήρια

Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015,2014 και 2013 (πίνακας Γ2 εκκαθαριστικού) του ενδιαφερόμενου να μην υπερβαίνει τα 22.000 ευρώ και σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ.

Επίσης, για τους υφιστάμενους επαγγελματίες, ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 2013 (κωδικός 551 του Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

 ΙΙ. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εταίρος σε

επιχείρηση) από την 1.01.2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ανέρχεται στο 100% και το ΠΟΣΟ που επιδοτείται μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 25.000 ΕΥΡΩ.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνεργασίας (με εταιρικό σχήμα) δύο

δικαιούχων ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 ευρώ και σε

περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσότερων δικαιούχων έως 50.000 ευρώ.

Αίτηση συνεργασίας μπορούν να καταθέσουν και υφιστάμενοι επαγγελματίες που μετά την έγκριση της πρότασης τους θα διακόψουν την ατομική δραστηριότητα.2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Υποβολή αιτήσεων:

- Από 05/07/2017 έως 09/08/2017

- Από 06/09/2017 έως 11/10/2017

- Από 08/11/2017 έως 13/12/2017

Επιλέξιμες δαπάνες:

Περιγραφή δαπάνης Μέγιστο ποσοστό στον επιλέξιμο προϋπολογισμό

Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας

σε θερμοκοιτίδες κα)60% (πχ σε συνολικό προϋπολογισμό 25.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ σε αυτή την κατηγορία)

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

Περιλαμβάνει: νομική και λογιστική υποστήριξη (έως 2.000 ευρώ), συμβουλευτική, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης κα) 20%

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ιστοσελίδα έως 2.000 ευρώ) 10%  Προμήθεια αναλωσίμων 15%

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

(επιχειρηματία/εταίρων) 30%

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000 ευρώ

Αποσβέσεις παγίων / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 20%

Αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (έως 5.000 ευρώ) 40%

- Τα έξοδα επιδοτούνται για διάστημα έως 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης

του επιχειρηματικού σχεδίου.

- Οι δαπάνες ενοικίου και νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμες αν ο μισθωτής ή

ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού.

- Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία

προσωρινής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν οικονομική αδυναμία.

Επιπλέον πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3439

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ι.Σ.Α. Web TV

WebTVYoutube
prosfores-gia-meli-isa
P.O.S. για τα μέλη του Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
helpdesk-adeies-leitourgias-iatreiwn
Κύλιση στην Αρχή