Προς τον κ.
ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
Αποστόλου Παύλου 12
15123  Μαρούσι

                                                          Αθήνα,  17-1-2018

           Α.Π. 25461

  

Θέμα: Το δικαίωμα των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών να λαμβάνει από τον άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο ασθενή του συμμετοχή έως 15%

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με  την άποψη της νομικής μας υπηρεσίας, τόσο από τη γραμματική όσο και την τελολογική ερμηνεία του ισχύοντος κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ σε συνδυασμό με τους όρους των υφισταμένων συμβάσεων και τις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας που επιβάλουν, και σε κάθε περίπτωση επιτρέπουν, στον ιατρό να χειρίζεται την ιατρική αμοιβή με βάση κριτήρια κοινωνικά πρόσφορα, συνάγεται το δικαίωμα αλλά όχι και η υποχρέωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών να λαμβάνουν συμμετοχή ίση με 15%, του παραπάνω ποσοστού οριζομένου, σε κάθε περίπτωση, ως το ανώτατο.

Η ως άνω άποψή μας ερείδεται και συνάγεται σαφώς από τη διάταξη του άρθρου 8 του ισχύοντος ΕΚΠΥ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.2 και 3  του Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α 287), οι οποίες είναι διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος και  ρητώς ορίζουν ότι : «2. Ο ιατρός μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή ή με μειωμένη αμοιβή σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, με βάση κριτήρια, που είναι κοινωνικώς πρόσφορα, παραδεκτά και σύμφωνα με το βαθύτερο ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ιατρικού επαγγέλματος. 3. Ο ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή στους συναδέλφους του και στους συγγενείς προς τους οποίους αυτοί έχουν νόμιμη υποχρέωση, καθώς και στους φοιτητές της ιατρικής.»

Επειδή πολλά είναι τα σχετικά με το ζήτημα αυτό ερωτήματα των ιατρών μελών μας, και προκειμένου έγκυρα να τα ενημερώσουμε, θα παρακαλούσαμε να έχουμε, άμεσα, κατά το δυνατόν, την άποψή σας επί του ανωτέρω θέματος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο ΙΣΑ ενημερώνει τα μέλη του ότι άμεσα, και συγκεκριμένα το Σάββατο 24.2.2018 θα διοργανώσει ενημερωτικό σεμινάριο αναφορικά με τον νέο Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (General Data Protection Regulation, εν συντομία, GDPR) ο οποίος θα εφαρμοσθεί άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται εθνική νομοθετική πρωτοβουλία) στις 25 Μαΐου 2018.

Η σημασία του ως άνω κανονισμού για τους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του ιατρούς που διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι μεγάλη.  Τα Δεδομένα Υγείας, τα Γενετικά & τα Βιομετρικά Δεδομένα αποτελούν Ευαίσθητα Δεδομένα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για την επεξεργασία Ευαίσθητων Δεδομένων ο Κανονισμός απαιτεί την ικανοποίηση επιπρόσθετων υποχρεώσεων και θεσπίζει υψηλά πρόστιμα & διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους. Ο κλάδος μας είναι από τους πλέον επικίνδυνους και ευάλωτους.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για την συμμόρφωση της ίδιας της υπηρεσίας επέλεξε ήδη να συνεργαστεί με έγκριτο δικηγορικό γραφείο που έχει εξειδίκευση στο θέμα αυτό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα διοργανώσει την παραπάνω ημερίδα για την πληρέστερη κατά το δυνατό ενημέρωση των ιατρών. Άμεσα θα ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζει την ανησυχία του, για τα νέα κρούσματα ιλαράς, σε υγειονομικό προσωπικό δημόσιων νοσοκομείων.

Το προσωπικό του ΕΣΥ, εργάζεται σε συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, λόγω των τραγικών ελλείψεων, στη στελέχωσή των μονάδων υγείας.

Την ίδια ώρα ,οι ελλείψεις και η ποιοτική υποβάθμιση των υλικών (γάντια που σκίζονται ,έλλειψη καθαριστικών κ.τ.λ.), συνιστούν  ένα επισφαλές περιβάλλον που εκθέτει το προσωπικό, σε σοβαρούς κινδύνους.

Η  μείωση των κονδυλίων που προβλέπονται στο φετινό προϋπολογισμό ,για τα δημόσια νοσοκομεία, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τη ζωή, τόσο των ασθενών όσο και των εργαζόμενων.

Η αύξηση της χρηματοδότησης των δημόσιων νοσοκομείων αποτελεί προϋπόθεση, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ο ΙΣΑ ζητά αξιοπρεπείς αμοιβές, για το προσωπικό των νοσοκομείων και συνθήκες εργασίας που να διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζόμενων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλα τα μεγάλα εθνικά θέματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά την ενότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, για τη διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος της ονομασίας του γειτονικού κράτους των Σκοπίων.

Την ιστορική ευθύνη για την απόφαση που θα ληφθεί, την έχει η Ελληνική Βουλή.

Καλούμε τα πολιτικά κόμματα να αποφασίσουν με ομοψυχία και  με  γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Η  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο ΙΣΑ καταδικάζει το γεγονός ότι δεν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί ο ορθός υπολογισμός του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το τελευταίο εκκαθαρισθέν έτος (εισοδήματα 2016). Για πολλούς συναδέλφους το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που θα προκύψει θα είναι χαμηλότερο, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, που δείχνουν κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων των ελευθέρων επαγγελματιών.

Περαιτέρω ο ΙΣΑ στα πλαίσια προστασίας των μελών του και ενόψει της παρέλευσης δώδεκα και πλέον μηνών από την δημοσίευση της διάταξης του Ν. 4387/2017, που προβλέπει τη μειωμένη καταβολή κατά 50% της ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και άνω, και οι οποίοι αν και έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση καταβολής του ½ του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, παραταύτα ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να παρακρατεί το διπλάσιο των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ΙΣΑ στο πλαίσιο αυτό, καταρχάς καλεί τους ιατρούς – μέλη του, που εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, να το δηλώσουν στη Νομική του Υπηρεσία, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες, με σκοπό να κατατεθούν αγωγές, οι οποίες -οφείλουμε να επισημάνουμε- θα είναι ατομικές και για την κατάθεσή τους απαιτείται η καταβολή της κατά νόμο προβλεπόμενης προείσπραξης του ΔΣΑ.

Οι ώρες υποδοχής της Νομικής υπηρεσίας θα είναι καθημερινά μετά τις 11:00 έως 15:00 (αρμόδιες Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κονιδάρη και Φραγκάκη – τηλ: 210-3839770- εσωτερ. 117- 183, email: , ).

Ο ΙΣΑ θα σταθεί αρωγός για την εκδίκαση των εν λόγω αγωγών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ι.Σ.Α. Web TV

WebTVYoutube
prosfores-gia-meli-isa

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή