Αθήνα, 30/7/2020

ΑΠ 14514

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), εκδίδει την παρούσα λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α 43).
  • Την από 5.3.2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
  • Την από 16.7.2020 επιστολή του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ.
  • Την από 16.7.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Προτίθεται να συνάψει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 4μηνης διάρκειας, η οποία μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με την εξέλιξη των πληρωμών του ΕΦΚΑ για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, με οκτώ (8) άτομα ΔΕ για υποστηρικτικές και προαπαρασκευαστικές εργασίες της αρχειοθέτησης, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των υποχρεώσεων του ΕΦΚΑ αποκλειστικά προς τους ιατρούς μέλη του ΙΣΑ. Ο παραπάνω αριθμός των ατόμων μπορεί να αυξηθεί και τις θέσεις θα καλύψουν οι επιλαχόντες.

 

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ  & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ως άνω θα απασχοληθούν για ένα τετράμηνο, το οποίο μπορεί να παραταθεί, με πλήρες ωράριο και 5ημερη ανά εβδομάδα εργασία. 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση η οποία υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, στη διεύθυνση: https://www.isathens.gr/forma-ypovolis-ypops-e-efka
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Απολυτήριο Λυκείου.
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

2. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Οι αποδοχές των παραπάνω καθορίζονται από το Ενιαίο Μισθολόγιο.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών η οποία συγκροτήθηκε με την ως άνω απόφαση γι' αυτό το σκοπό.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν αναλαμβάνει δέσμευση ή υποχρέωση με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων που θα υποβάλλουν αιτήσεις για την ανάληψη του έργου – εντολής και επιφυλάσσεται να λάβει ελεύθερα τις αποφάσεις του, με αποκλειστικό γνώμονα και προκειμένου να διαφυλάξει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών του, σύμφωνα με την άποψη του ΔΣ του Ι.Σ.Α.  Σε ουδεμία περίπτωση γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ των υπολοίπων υποψηφίων που μετέχουν στην πρόσκληση για αποζημίωση, ή άλλη ικανοποίηση εις βάρος του  Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Η αρμόδια επιτροπή, μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερομένους σε προσωπική συνέντευξη, εφόσον το κρίνει.

Κάθε θέμα που θα ανακύψει θα λύνεται από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΣΑ και το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα και δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύονται τα παραπάνω απαραίτητα προσόντα θα γίνονται δεκτές από την 31.7.2020 μέχρι και την 7.8.2020 μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, στη διεύθυνση https://www.isathens.gr/forma-ypovolis-ypops-e-efka

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                              Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣΠίσω στις ανακοινώσεις

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή