ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ e-ΕΦΚΑ

Αθήνα, 08-01-2021

ΑΠ.  18273

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), εκδίδει την παρούσα λαμβάνοντας υπόψη:

Την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α 43).

Την από 14.12.2020 επιστολή του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ.

Την από 7.1.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Προτίθεται να συνάψει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου τριών ατόμων , 5μηνης διάρκειας, η οποία μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ αποκλειστικά για την διεκπεραίωση υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης προς του ιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο παραπάνω αριθμός των ατόμων μπορεί να αυξηθεί και τις θέσεις θα καλύψουν οι επιλαχόντες.

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ  & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ως άνω θα απασχοληθούν για ένα πεντάμηνο, το οποίο μπορεί να παραταθεί, με πλήρες ωράριο και 5ημερη ανά εβδομάδα εργασία. 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Αίτηση η οποία υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, στη διεύθυνση: https://www.isathens.gr/forma-ypovolis-ypops-e-efka

• Βιογραφικό σημείωμα

Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Οικονομικών επιστημών ή Στατιστικής ή Πληροφορικής

Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Αστυνομική ταυτότητα

• Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες

Τυχόν πρόσθετα προσόντα  θα εκτιμηθούν.

2. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Οι αποδοχές των παραπάνω καθορίζονται από το Ενιαίου Μισθολόγιο.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών η οποία συγκροτήθηκε με την ως άνω απόφαση γι' αυτό το σκοπό.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν αναλαμβάνει δέσμευση ή υποχρέωση με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων που θα υποβάλλουν αιτήσεις για την ανάληψη του έργου – εντολής και επιφυλάσσεται να λάβει ελεύθερα τις αποφάσεις του, με αποκλειστικό γνώμονα και προκειμένου να διαφυλάξει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών του, σύμφωνα με την άποψη του ΔΣ του Ι.Σ.Α.  Σε ουδεμία περίπτωση γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ των υπολοίπων υποψηφίων που μετέχουν στην πρόσκληση για αποζημίωση, ή άλλη ικανοποίηση εις βάρος του  Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Η αρμόδια επιτροπή, μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερομένους σε προσωπική συνέντευξη, εφόσον το κρίνει.

Κάθε θέμα που θα ανακύψει θα λύνεται από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΣΑ και το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα και δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύονται τα παραπάνω απαραίτητα προσόντα θα γίνονται δεκτές από την  11-01-2021 μέχρι και την 17.1.2021 μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, στη διεύθυνση https://www.isathens.gr/forma-ypovolis-ypops-e-efka

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                      Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή