Άρθρο 29

Η προθεσμία των έξι μηνών εντός της οποίας οι ιατροί των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3144/2003 υποχρεούνται να καταθέσουν αίτηση για εκπαίδευση παρατείνεται σε δεκαοκτώ μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, δηλαδή έως τον Αύγουστο 2005.

Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

Β. Οι ιατροί οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής τους Εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας, καθώς και ιατροί άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι αναλαμβάνουν και εκτελούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του παρόντος για την κατάθεση αίτησης για εκπαίδευση για απόκτηση ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή