Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4820/2021 (ΦΕΚ Α 130)  είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός έναντι του ιού SARS-CoV-2 των ιατρών και του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται σε ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ αποφάσισε στην από 26/8/2021 συνεδρίαση του την υιοθέτηση συστήματος ενημέρωσης των ασθενών/επισκεπτών ενός φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για το εάν το προσωπικό του φορέα είναι εμβολιασμένο έναντι του ιού SARS-CoV-2.  Σε εφαρμογή αυτής της απόφασης, υποβάλλεται από τον φορέα υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, προκειμένου ο Ι.Σ.Α. να εκδώσει το σχετικό έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ» που θα αναρτάται στην είσοδο ή σε άλλο εμφανές σημείο του χώρου του φορέα.

Η σχετική διαδικασία διαφοροποιείται, αναλόγως της μορφής του φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας , ως εξής:

Α. ΙΑΤΡΟΙ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΣΑ

Ο Ιατρός κάνει χρήση του συστήματος Ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών, στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ι.Σ.Α. Μέσα από αυτό το σύστημα ο ιατρός δηλώνει ότι αυτός και το τυχόν προσωπικό του είναι πλήρως εμβολιασμένοι και αυτομάτως λαμβάνει το σχετικό έντυπο του Ι.Σ.Α. Πατήστε εδώ.

Β. ΙΑΤΡΟΙ – ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΛΗ και ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Β1. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρέπει να αποστέλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (πατήστε εδώ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιατρό, με θεωρημένη την γνησιότητα της υπογραφής,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με θέμα «Δήλωση εμβολιασμού ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΙΣΑ έναντι της covid-19» στην ηλεκτρονική διεύθυνση pressoffice@isathens.gr

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες του ΙΣΑ θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ».

Β2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Πρέπει να αποστέλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (πατήστε εδώ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ιατρικής εταιρείας, με θεωρημένη την γνησιότητα της υπογραφής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με θέμα «Δήλωση εμβολιασμού ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ έναντι της covid-19» στην ηλεκτρονική διεύθυνση pressoffice@isathens.gr

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες του ΙΣΑ θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής μπορεί να γίνει και από τους υπαλλήλους του ΙΣΑ εφόσον προσέλθει στα γραφεία του ΙΣΑ αυτοπροσώπως ο ίδιος ο ιατρός/νόμιμος εκπρόσωπος ή μέσω ΚΕΠ ή μέσω www.gov.gr

Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή