Άρθρο 29

2. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ειδικότητα της οδοντιατρικής και της ιατρικής επιστήμης.

3. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε ο ειδικευόμενος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.

Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των πτυχίων ιατρικής ή οδοντιατρικής και τη συμπλήρωση του τελευταίου εξαμήνου φοίτησης στη σχολή του δεύτερου πτυχίου και διαρκεί πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Α' Περίοδος: έξι (6) μήνες Χειρουργική,

Β' Περίοδος: σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργική στόματος, γνάθων και προσώπου, έξι (6) μήνες σε αντικείμενο επιλογής του ειδικευομένου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στις εξετάσεις λήψης της ειδικότητας είναι η κατοχή και των δύο πτυχίων, δηλαδή της οδοντιατρικής και της ιατρικής.

4. Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί μπορούν να είναι μέλη του Οδοντιατρικού ή του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση.

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

δ.1.Ιατροί που, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, έχουν εικοσαετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος απο την ημερομηνία λήψης της άδειας άσκησης, έχουν ή είχαν δέκα (1Ο) έτη σύμβαση με το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και Ν.Π.Δ.Δ. και ασκούν την ιατρική χωρίς ειδικότητα, δύνανται, με αίτησή τους, που κατατίθεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να αποκτήσουν τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. Η χορήγηση του τίτλου αυτού γίνεται μετά από εξετάσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η διαδικασία των εξετάσεων, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2. Ιατροί που, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού:

α. έχουν δεκαπενταετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την ημερομηνία λήψης της άδειας άσκησης, έχουν ή είχαν οκτώ (8) έτη σύμβαση με το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και Ν.Π.Δ.Δ., ασκούν την ιατρική χωρίς ειδικότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή

β. έχουν δεκαετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την ημερομηνία λήψης της άδειας άσκησης, έχουν ή είχαν πέντε (5) έτη σύμβαση με το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και Ν.Π.Δ.Δ., ασκούν την ιατρική χωρίς ειδικότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους, δύνανται, με αίτησή τους, που κατατίθεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να ασκηθούν για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής σε νοσηλευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για τη χορήγηση της ειδικότητας αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων Πε.Σ.Υ.Π., ορίζεται ο αριθμός των θέσεων των υπεράριθμων ιατρών, που μπορούν να εκπαιδευτούν ανά νοσοκομείο.

Για όσους ιατρούς εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ η διάρκεια της πιο πάνω άσκησης θα είναι εξάμηνη, που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) διδακτικές ώρες. Για όσους ιατρούς εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της περίπτωσης β’ η διάρκεια της πιο πάνω άσκησης θα είναι δωδεκάμηνη, που αντιστοιχεί σε εκατόν εξήντα (160) διδακτικές ώρες. Στους πιο πάνω ιατρούς η χορήγηση του τίτλου της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής γίνεται μετά από εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι πιο πάνω ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές τους από τη θέση, που ήδη κατέχουν, είναι πλήρους απασχόλησης και τοποθετούνται ως υπεράριθμοι άμισθοι με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία τοποθέτησης και εκπαίδευσης των πιο πάνω ιατρών, η διαδικασία των εξετάσεων, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεmομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή