ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

(όπως ισχύει από 13.1.2022)

 

Άρθρο 1- Προοίμιο - Πεδίο εφαρμογής.

1.   Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) είναι ΝΠΔΔ, αυτοχρηματοδοτούμενο, σωματειακής φύσης με ιδία περιουσία την οποία διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του.

2.   Ο ΙΣΑ εξαιρείται του συνόλου των διατάξεων του ΝΔ 496/1974, δεν υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 2286/95, όπως τροποποιήθηκε σήμερα και ισχύει, αλλά και δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, πλην των διατάξεων του Π.Δ. 715/1979 κατά το μέρος που συνεχίζουν να ισχύουν και αφορούν μισθώσεις, εκμισθώσεις, αγορές και εκποιήσεις ακινήτων του. Στις ως άνω τελευταίες περιπτώσεις ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται συμπληρωματικά.

3.   Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι προμήθειες αγαθών, η εκτέλεση έργων  και η παροχή υπηρεσιών τρίτων προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών   (ΙΣΑ).   Ειδικότερα,   αφορά   στις   συμβάσεις   προμηθειών,   έργων   και υπηρεσιών από επαχθή αιτία, που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ του ΙΣΑ και ενός προμηθευτή ή εργολάβου ή παρόχου υπηρεσιών και έχουν ως αντικείμενο την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση αγαθών, εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού ή άλλων παρεμφερών εργασιών ή παροχή υπηρεσιών. Ομοίως, συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση με οποιουσδήποτε χρηματοοικονομικούς όρους, γης, κτισμάτων, ή άλλων ακινήτων και που αφορούν δικαιώματα επ΄ αυτών, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού με αναλογική εφαρμογή του.

4.   Για τη διενέργεια οποιασδήποτε μορφής προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και για την ανάθεση  εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου προς το ΙΣΑ πρέπει, εκτός των περιπτώσεων που τυχόν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό, να υπάρχει σχετική προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΙΣΑ και να προβλέπονται τα απαιτούμενα και υπάρχοντα (μη αναλωθέντα) κονδύλια στον τρεχούμενο Προϋπολογισμό, για το έτος εντός του οποίου προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας ή του έργου.

5.   Προμήθειες αγαθών η υπηρεσιών αξίας μέχρι 5.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, μπορούν να διενεργούνται κατά παρέκκλιση των όρων του παρόντος Κανονισμού μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΣΑ. Ειδικά για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών αξίας από 5.000 έως 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ αυτές θα γίνονται μετά από εισήγηση τριμελούς Επιτροπής που θα αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα εισηγούνται λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τρείς προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από πρόσκληση του ΙΣΑ.

6.   Προμήθειες αγαθών η υπηρεσιών αξίας μέχρι 1.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, μπορούν να διενεργούνται κατά παρέκκλιση των όρων του παρόντος Κανονισμού,  μετά από προφορική εντολή του Ταμία του Δ.Σ. του ΙΣΑ στον Προϊστάμενο του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και ενημέρωση και επικύρωση της δαπάνης  στην αμέσως επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ.  του ΙΣΑ.

7.   Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις επείγοντος και έκτακτου χαρακτήρα δαπάνης είναι δυνατή η προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών αξίας έως 30.000 € με απόφαση του Προεδρείου που αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Η δαπάνη επικυρώνεται στην αμέσως επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΣΑ.

8.   Τα παραπάνω όρια μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 2 - Έγκριση προμηθειών.

1.   Το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του ΙΣΑ είναι αρμόδιο να συγκεντρώνει από τις λοιπές υπηρεσίες αιτήματα προμηθειών, τα οποία επεξεργάζεται και εισηγείται προς έγκριση στο ΔΣ ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτό όργανο, πριν προχωρήσει στην προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού.

2.   Το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του ΙΣΑ εισηγείται  προς  το  Δ.Σ.  για  τη  διενέργεια  μιας προμήθειας, περιλαμβάνοντας στην εισήγησή της κατ’ ελάχιστον τη σκοπιμότητα, τον τύπο της διαδικασίας ανάθεσης, το είδος, την ποσότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το συμβατικό χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια υλικών ή λήψης υπηρεσιών, καθώς και την αντίστοιχη πρόβλεψη δαπάνης στον προϋπολογισμό του ΙΣΑ. Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις η σύνταξη τευχών δημοπράτησης μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΣΑ σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αποδεδειγμένη εξειδίκευση.

3.   Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. αποφασίζει για τη διαδικασία με την οποία θα συναφθεί κάθε σύμβαση προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών καθορίζοντας και την προϋπολογισμένη δαπάνη αυτής.

Άρθρο 3 -Διάκριση Διαδικασιών.

1.   Οι διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών για την σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών διακρίνονται σε ανοικτές, κλειστές και συνοπτικές

2.   Ανοικτές είναι οι διαδικασίες (ανοικτός διαγωνισμός) στα πλαίσια των οποίων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής ή παρέχων υπηρεσίες

3.   Κλειστές είναι οι διαδικασίες (κλειστός διαγωνισμός) στα πλαίσια των οποίων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο οι προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες που έχουν προσκληθεί από τον ΙΣΑ.

4.   Συνοπτικές (πρόχειρος διαγωνισμός), όταν η προυπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000€ πλέον ΦΠΑ. Με την διαδικασία αυτή απευθύνεται πρόσκληση σε τουλάχιστον τρείς προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες, η οποία υποχρεωτικά δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ.

Άρθρο 4- Προκήρυξη Διαγωνισμών.

 1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
 2. Η διακήρυξη διαγωνισμών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

-Το είδος του διαγωνισμού.

-Το είδος και την ποσότητα των προς προμήθεια αγαθών ή την κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών.

-Την αρμόδια επιτροπή, την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης των προσφορών καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.

-Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.

-Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία και τη διεύθυνση που πρέπει να αποσταλούν.

-Τους αναγκαίους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

-Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία ο ΙΣΑ απαιτεί από τους προμηθευτές ή του παρέχοντες υπηρεσίες .

-Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών και η κατακύρωση της προμήθειας ή υπηρεσίας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά , καθορίζονται τα στοιχεία και ο τρόπος βαθμολογίας με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.

 1. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. αποφασίζει ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει η διακήρυξη κάθε διαγωνισμού. Ο κλειστός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή, η οποία συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό Οργάνου, με υποβολή εγγράφων προσφορών.
 2. Στον κλειστό διαγωνισμό ο αριθμός των προσφορών που θα υποβληθούν πρέπει να είναι κατ ελάχιστον τρεις (3) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατ ελάχιστον δύο (2).
 3. Στον πρόχειρο διαγωνισμό δεν απαιτείται δημοσίευση προκήρυξης (περίληψη διακήρυξης) πλην της ιστοσελίδας του ΙΣΑ. Ο διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή με υποβολή έγγραφων προσφορών.

Άρθρο 5 - Πρόχειρος διαγωνισμός.   

 1. Ο ΙΣΑ δύναται να διενεργεί πρόχειρους διαγωνισμούς μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αντί προκήρυξης, απευθύνει πρόσκληση σε προμηθευτές που μπορούν να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός είναι 3 (τρείς). Το περιεχόμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ και περιέχει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το αντικείμενο του διαγωνισμού, με σαφή και πλήρη ποιοτική και ποσοτική περιγραφή των ζητουμένων ειδών, εργασιών και υπηρεσιών.

(β) Την τυχόν προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

(γ) Τον τρόπο υποβολής των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της προθεσμίας αποδοχής των προσφορών.

(δ) Την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού.

(ε) Τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό.

(στ) Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και αν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.

(ζ) Το χρόνο ισχύος των προσφορών.

(η) Τους όρους και τον τρόπο πληρωμής, καθώς και τα τέλη και τις κρατήσεις που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

(θ) Τις μέρες και τις ώρες κατά τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορούνται για τους όρους του διαγωνισμού.

(ι) Τον τρόπο, τον τόπο και την προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης του αντικειμένου του διαγωνισμού, καθώς και τον τρόπο του ποιοτικού ελέγχου.

(κ) Εφόσον πρόκειται για μηχανήματα ή όργανα, την εγγύηση για επάρκεια ανταλλακτικών από τον προμηθευτή και την εγγύηση καλής λειτουργίας για ορισμένο χρόνο και, σε ειδικές περιπτώσεις, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και κάθε άλλο στοιχείο που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την επιτυχή εκλογή του προμηθευτή.

(λ) Όρο ότι στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 1. Η Επιτροπή που έχει οριστεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΣΑ, μετά την υποβολή των προσφορών στο πλαίσιο πρόχειρων διαγωνισμών, ελέγχει την συμβατότητα των τεχνικών προσφορών με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και αποκλείει τυχόν αποκλίνουσες προσφορές. Οι προσφορές που γίνονται τεχνικοοικονομικά αποδεκτές καταχωρούνται σε σχετικό πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας. Η κατακύρωση γίνεται στην προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.
 2. Τυχόν ζητούμενες διευκρινίσεις από τους προσφέροντες δίνονται πάντοτε εγγράφως και κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να κατανείμει μεταξύ των περισσοτέρων την προμήθεια, είτε, εφόσον το προς προμήθεια υλικό δεν είναι διαιρετό, να επιλέξει το μειοδότη κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές.
 3. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό και πίνακα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και υποβάλλει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. ή στο τυχόν εξουσιοδοτημένο απ’ αυτό όργανο του ΙΣΑ. Με το πρακτικό της η επιτροπή εισηγείται τη μερική ή ολική κατακύρωση του διαγωνισμού σε έναν ή περισσότερους μειοδότες ή την επανάληψή του, για όλα ή μερικά από τα είδη, με ή χωρίς τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού ή ακόμη και τη ματαίωση/ακύρωσή του.
 4. Το Δ.Σ. ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτό όργανο του ΙΣΑ αποφασίζει τη μερική ή ολική κατακύρωση του διαγωνισμού σε έναν ή περισσότερους μειοδότες ή την επανάληψή του για όλα ή μερικά από τα είδη, με ή χωρίς τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού ή ακόμη και τη ματαίωση/ακύρωσή του. Η ανωτέρω απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινώνεται σε όλους τους συμμετέχοντες εγγράφως και ο προμηθευτής προσκαλείται να προσέλθει σε τακτή προθεσμία για να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 6 – Τεχνικές προδιαγραφές.

 1. Στη διακήρυξη και στη σύμβαση περιέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού ή της προς παροχή υπηρεσίας.
 2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας προκειμένου αυτά να προσδιορισθούν αντικειμενικά έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από τον ΙΣΑ.
 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους του ενδιαφερόμενους.
 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΣΑ και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΣΑ σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7 – Κανόνες Δημοσιότητας.

 1. Όταν ο ΙΣΑ διενεργεί διαγωνισμό μεριμνά για την ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης.
 2. Η Διοικητική Υπηρεσία του ΙΣΑ μεριμνά για:

-Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ.

-Τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον  εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας

-Την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της έδρας του ΙΣΑ

 1. Για τη διάθεση της διακήρυξης σε κάθε ενδιαφερόμενο από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της.
 2. Για τη διάθεση της προκήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους ενδιαφερομένους από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.

Άρθρο 8 – Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

 1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν με την προσφορά τους, δικαιολογητικά τα οποία καθορίζονται κάθε φορά στην διακήρυξη προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 2. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ζητείται και εγγύηση συμμετοχής,

Άρθρο 9 – Προθεσμία Διαγωνισμών.

 1. Η προθεσμία για τη διενέργεια του κάθε διαγωνισμού καθορίζεται στη διακήρυξη ανάλογα με το αντικείμενο του διαγωνισμού και δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της στον Ελληνικό τύπο ή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ.
 2. Μόνο κατ΄ εξαίρεση η ως άνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί, όχι πάντως κάτω των τριών (3) ημερών με ειδικά αιτιολογημένη προς τούτο απόφαση του ΔΣ του ΙΣΑ. Επίσης στη διακήρυξη καθορίζονται και οι προθεσμίες για την αποστολή τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό.
 3. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΣΑ μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της προκήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση.
 4. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι   την   ημερομηνία   υποβολής   των   αιτήσεων   συμμετοχής   ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή προκήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού, τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Άρθρο 10 – Υποβολή προσφορών, Χρόνος ισχύος. 

 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν στον ΙΣΑ έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο αναγράφονται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , ο αριθμός της διακήρυξης και τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη.
 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και δικαιολογητικά που καθορίζονται στην διακήρυξη.
 4. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 5. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη.

7.   Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Oι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.   Κατ΄ εξαίρεση στο πρόχειρο διαγωνισμό η προσφορά είναι ενιαία.

Άρθρο 11- Ενστάσεις.

 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, των συμμετεχόντων σ' αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του μέχρι και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στον ΙΣΑ.
 2. Τα χρονικά διαστήματα υποβολής ενστάσεων καθορίζονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της απόφασης, από το αρμόδιο Όργανο, για την κάθε φάση του διαγωνισμού.
 3. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το Δ.Σ. του ΙΣΑ ύστερα από εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

Άρθρο 12- Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών. Επιτροπή Παραλαβής.

 1. Ο κάθε διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 2. Έργο της κάθε επιτροπής είναι η διενέργεια του διαγωνισμού, που έχει προκηρυχθεί και η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, συντάσσοντας κάθε φορά σχετικό πρακτικό με την κρίση και τις προτάσεις της.
 3. Τα μέλη των Επιτροπών θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία εφόσον απαιτείται.
 4. Η Παραλαβή των αγαθών ή της παρασχεθείσας υπηρεσίας ή η βεβαίωση εκτέλεσης αυτής, γίνεται από Επιτροπή. Στην Επιτροπή Παραλαβής δεν μπορεί να συμμετάσχουν μέλη που συμμετείχαν στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
 5. Οι παραπάνω επιτροπές συγκροτούνται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό Οργάνου, που λαμβάνεται για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Άρθρο 13 – Αποσφράγιση & Αξιολόγηση των Προσφορών.

 1. Η επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
 2. Οι προσφορές μετά την αποσφράγιση παραμένουν στην επιτροπή.
 3. Η επιτροπή αποσφραγίζει πρώτα τον κυρίως φάκελο και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και μετά την αποδοχή των προσφορών αποσφραγίζει και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, μόνο αυτών των προσφορών που έγιναν αποδεκτές. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στον πρόχειρο διαγωνισμό στον οποίο η προσφορά είναι ενιαία.
 4. Το κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό Οργάνου για την διενέργεια του διαγωνισμού και αναφέρεται στην διακήρυξη ή την πρόσκληση.
 5. Η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών σε σχέση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως καθορίζονται στην διακήρυξη, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
 6. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, μόνο αυτών των προσφορών που οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές την ημερομηνία και ώρα που ορίζει με σχετική πρόσκληση.
 7. Η επιτροπή με βάση το κριτήριο για την κατακύρωση και τους σχετικούς όρους της διακήρυξης αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές συντάσσοντας πρακτικό.
 8. Τα πρακτικά της επιτροπής με σχετική εισήγηση υποβάλλονται στο Δ.Σ. για λήψη της σχετικής απόφασης μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού.
 9. Η επιτροπή με γνωμοδότηση της στο σχετικό πρακτικό μπορεί να προτείνει κατακύρωση ή ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 10. Το Δ.Σ. ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί επίσης να αποφασίσει:

-Την επαύξηση της προϋπολογισθείσης δαπάνης μέχρι ποσοστό 30%, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στη διακήρυξη, στην περίπτωση μη επάρκειας αυτής.

-Προμήθεια ή Παροχή Υπηρεσίας σε μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αυτής που θα καθορίζεται στη διακήρυξη κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% ή το 50% αντίστοιχα.

 1. Στον Προμηθευτή ή στον παρέχοντα Υπηρεσίες στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της προμήθειας ή της υπηρεσίας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.
 2. Ο προμηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 3. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

-Τα προς προμήθεια αγαθά και την ποσότητα ή την προς παροχή υπηρεσία.

-Την τιμή ή αμοιβή.

-Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης ή εκτέλεσης

-Τις τεχνικές προδιαγραφές

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο πληρωμής

 1. Η εκτέλεση των συμβάσεων παρακολουθείται είτε από τη Διοικητική Υπηρεσία, είτε από άλλο όργανο ή και εξωτερικό συνεργάτη ειδικά οριζόμενο από το Δ.Σ. πριν τον τελικό έλεγχο  από την Οικονομική Διαχείριση.
 2. Για όλα τα έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες αξίας μεγαλύτερης των 5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ , υπογράφεται υποχρεωτικά σύμβαση ή συντάσσεται δελτίο παραγγελίας προς τον ανάδοχο, όπου κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του αντικειμένου του έργου, το συνολικό τίμημα και ο τρόπος πληρωμής, ο τόπος, χρόνος και τρόπος παράδοσης − παραλαβής, οι ζητούμενες εγγυήσεις και τυχόν άλλες συμβατικές ρήτρες.

Άρθρο 14 – Εμπιστευτικότητα.

Ο ΙΣΑ δεσμεύεται όπως τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία προσφοράς των συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς του, που αφορούν σε τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες τεχνογνωσίας ή δικαιώματα πνευματικής βιομηχανίας, υπό τον όρο ότι φέρουν   την   ένδειξη   «Εμπιστευτικό   Έγγραφο».   Σε   καμία   περίπτωση  αυτή  η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν δεσμεύει το ΙΣΑ έναντι του Ελληνικού Κράτους, της Δικαιοσύνης ή των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπιστευτικότητα αυτή αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση δίκης ή διαιτησίας. Η Οικονομική Υπηρεσία τηρεί αρχείο κατά διαγωνισμούς μέχρι την οριστική εκτέλεση της αντίστοιχης σύμβασης.

Άρθρο 15 - Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών.

Κάθε διαφορά που αναφύεται περί την ερμηνεία ή κατά την εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του ΙΣΑ υπάγεται, ανεξαρτήτως της έδρας του αντισυμβαλλομένου, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Εξαίρεση απ’ αυτό το βασικό κανόνα είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση διαιτησίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται από ειδικές περιστάσεις και ορίζεται στο κείμενο της προκήρυξης.

Άρθρο 16 - Παροχή πληροφοριών – Αλληλογραφία.

 1. Ο ΙΣΑ παρέχει εγγράφως στους διαγωνιζομένους κάθε απαραίτητη κατά την κρίση του πληροφορία ή διευκρίνιση για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, κοινοποιώντας την υποχρεωτικά και στους λοιπούς συμμετέχοντες. Καμία άλλη πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο σε σχέση με το διαγωνισμό δεν μπορεί να δοθεί στους ενδιαφερομένους από το  ΙΣΑ  ή  οποιοδήποτε  όργανό  του  και,  πάντως,  δεν  δεσμεύει  ή  άλλως  πως υποχρεώνει αυτόν.
 2. Κάθε αίτημα, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή προσφυγής, ενστάσεως κ.λπ. από και προς το ΙΣΑ διατυπώνονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα ή και σε μετάφραση στην ελληνική.

Άρθρο 17 – Δημόσια ενημέρωση – Διαφάνεια.

 1. Ο παρών Κανονισμός, όπως κάθε φορά ισχύει, θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ,  σε ειδικό  χώρο  που  αφορά στις  προμήθειες.  Η συμμετοχή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου σε οποιαδήποτε διαδικασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του τεκμαίρεται ότι γίνεται εν πλήρη γνώσει και με ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Όλες οι προβλεπόμενες στον παρόντα Κανονισμό αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΣΑ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του, στον προαναφερόμενο ειδικό για τις προμήθειες χώρο.

Άρθρο 18 - Γενική αρμοδιότητα Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης.

 Το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του ΙΣΑ έχει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για την προετοιμασία,  εισήγηση  προς  το  ΔΣ  για  διενέργεια  διαγωνισμών  και  έλεγχο εκτέλεσης όλων των συμβάσεων σε συνεργασία με το κατά περίπτωση αρμόδιο τμήμα. Όλως εξαιρετικώς, το Δ.Σ. του ΙΣΑ μπορεί ν’ αναθέσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κάποιες απ΄ τις αρμοδιότητες αυτές σ’ άλλο όργανο του ΙΣΑ ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 19 - Ερμηνεία και συμπλήρωση του παρόντος Κανονισμού.

 1. Σε κάθε περίπτωση που τυχόν ανακύπτει ζήτημα ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού ή ζήτημα εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής του, το οποίο δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται αναλόγως και συμπληρωματικώς οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου.
 2. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνεται ή τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΣΑ.

Άρθρο 20 - Έναρξη ισχύος – Μεταβατικές διατάξεις.

 1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την ημέρα λήψης από το Δ.Σ. της απόφασης περί εγκρίσεώς του.
 2. Για τις προσφορές ή συμβάσεις προμηθειών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών τρίτων προς τον ΙΣΑ, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού έχουν ήδη υπογραφεί ή για προμήθειες των οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία διενέργειάς τους, με δημοσίευση προκήρυξης ή αποστολή πρόσκλησης κλπ, εφαρμόζεται το καθεστώς που προβλεπόταν για αυτές, προ της ισχύος του παρόντος Κανονισμού.

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε κατά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14/6/2018  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΓΕΩΡΓ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                           ΕΥΣΤΑΘ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή