Αθήνα, 31/8/2012

                                                                                                      Α.Π. 32131

 

Συνάδελφε,

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13-3-2012(ΦΕΚ 713 Α΄) «Περί καθορισμού δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων», όλοι οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που διατηρούν φορέα ΠΦΥ (ιατρείο, πολυιατρείο) θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ιατρείου. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας ορίζεται ο κατά τόπο αρμόδιος Ιατρικός Σύλλογος.

Με την ως άνω Υ.Α. ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα του ΙΣΑ, να ανατεθεί στο πλέον αντιπροσωπευτικό και θεσμικό συλλογικό όργανο των ιατρών, ο έλεγχος και η εποπτεία των ιατρείων και πολυιατρείων φυσικών και νομικών προσώπων. Στόχος δε του Ι.Σ.Α. είναι να ανατεθεί στους Ιατρικούς Συλλόγους και η χορήγηση της άδειας λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων (βιολογικών υλικών και ακτινοδιαγνωστικά), καθόσον την αρμοδιότητα αυτή αναίτια διατηρούν οι κατά τόπο Περιφέρειες.

Η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις μεταβατική περίοδος προσαρμογής για την χορήγηση άδειας λειτουργίας στα ιατρεία και πολυιατρεία, τα οποία είχαν έναρξη εργασιών πριν το έτος 2001, έχει ήδη λήξει από το Νοέμβριο του έτους 2011. Πλην όμως, από τον έλεγχο του μητρώου μας προέκυψε ότι περίπου 3.000 ιατρεία λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης του Συλλόγου μας, χωρίς να διαθέτουν ακόμα και σήμερα άδεια λειτουργίας ιατρείου/πολυιατρείου.

Ουδεμία περαιτέρω παράταση προσαρμογής αναμένεται να δοθεί για τα «παλαιά ιατρεία», παρά τις παρεμβάσεις του ΙΣΑ, οπότε εφιστούμε για μία ακόμα φορά την προσοχή όλων των συναδέλφων ότι η κατοχή άδειας λειτουργίας ιατρείου/πολυιατρείου είναι πλέον υποχρεωτική για όλους τους ιατρούς – φορείς ΠΦΥ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τον Μάρτιο 2012 έχει χορηγήσει περίπου 550 άδειες λειτουργίας σε νέους φορείς (ιατρούς και ιατρικές εταιρείες), έχει δε επιτύχει η όλη διαδικασία να διεκπεραιώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εντός μηνός.

Καλούμε επομένως όλους τους συναδέλφους που δεν έχουν ακόμη εκδώσει την άδεια λειτουργίας του ιατρείου/πολυιατρείου τους, να φροντίσουν άμεσα για την κατάθεση της απαιτούμενης αίτησης μετά των προβλεπομένων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιατρείου.

Eπίσης, καλούμε και όσους συναδέλφους διαθέτουν άδεια λειτουργίας ιατρείου ή πολυϊατρείου, όπως μας προσκομίσουν αντίγραφο αυτής, προκειμένου να γίνει σωστή καταγραφή στα μητρώα μας.

 

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.isathens.gr στη διαδρομή: Δικαιολογητικά Έντυπα – Άδειες λειτουργίας ιατρείων και στα τηλέφωνα του Ι.Σ.Α. ( εσωτερικό 174, 139, 185).

 

Για το Δ.Σ. του ΙΣΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή