Γ. Πατούλης : «Μέσα από μία τεκμηριωμένη, αποδοτική και διαφανή διαδικασία, ο γιατρός μπορεί να χτίσει το μέλλον του, για να νοιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια»

Μία ακόμα σημαντική θεσμική παρέμβαση, για την προάσπιση των συμφερόντων των ιατρών της Αθήνας, καθώς και όλης της χώρας, πήρε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προχωρά στην ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Η ανακοίνωση της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, έγινε από τον Πρόεδρο Γ. Πατούλη, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα 112 ιδρυτικά μέλη του Ταμείου καθώς και δεκάδες άλλα μέλη του ΙΣΑ που είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απορίες τους και να ενημερωθούν από τον Καθηγητή Ασφαλιστικής Επιστήμης ΟΠΑ Νίκο Φράγκο, για τη λειτουργία του Ταμείου.

Το συντονισμό της εκδήλωσης έκαναν οι δύο Αντιπρόεδροι του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος και Ι. Δατσέρης ενώ παρεμβάσεις έγιναν από το Γεν. Γραμματέα Σ. Τσουκαλο και το Γ. Γραμματέα του ΠΙΣ Γ. Ελευθερίου.

Η λειτουργία του Ταμείου

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης θα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, όπως επιβάλλει ο Νόμος. Μέλος μπορεί να γίνει κάθε ιατρός καθώς και κάθε μόνιμος υπάλληλος Ιατρικού Συλλόγου της χώρας μας. Σύμφωνα με το καταστατικό του, οι εισφορές του κάθε μέλους θα επενδύονται με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατόν απόδοση τους. Εκ του Νόμου προβλέπεται η λειτουργία Επενδυτικής Επιτροπής, που θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις επενδυτικές αποφάσεις. Το Ταμείο θα είναι πλήρως ανεξάρτητη οντότητα, με δικό του Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

 «Τα προβλήματα του συνταξιοδοτικού συστήματος απαιτούν τη λήψη πρωτοβουλιών και η ίδρυση του Ταμείου ανταποκρίνεται στο αίτημα των καιρών. Μέσα από μία τεκμηριωμένη, αποδοτική και διαφανή διαδικασία, ο γιατρός μπορεί να χτίσει το μέλλον του για να νοιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια τα χρόνια που έρχονται. Το Ταμείο θα λειτουργεί με την αυστηρή εποπτεία του Κράτους, κάτι αναγκαίο και επιθυμητό από όλους μας, για να διασφαλίζεται με διαφάνεια και αξιοκρατία, η βέλτιστη διαχείριση των εισφορών των μελών. Ο γιατρός αξίζει και πρέπει να νοιώθει ασφαλής όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.».

Τα πλεονεκτήματα

Από την πλευρά του, ο Ν. Φράγκος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης ΟΠΑ, μιλώντας για τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει για τα μέλη, επεσήμανε τα εξής:

Οι εισφορές του εργαζομένου που καταβάλλονται υπέρ των ΤΕΑ αποτελούν εκπιπτόμενη δαπάνη από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου ή του ελεύθερου επαγγελματία, δηλαδή δεν φορολογούνται.

Κάθε παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ΤΕΑ προς τους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη τους δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο.

Αντίθετα η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από συνταξιοδοτικά συμβόλαια ασφαλιστικών εταιριών αποτελεί εισόδημα και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστές από 10% έως και 20%. Τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται σε 15% μέχρι και 30%, αντίστοιχα, σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς του συμβολαίου.

Οι εισφορές

Σχετικά με τις εισφορές των ασφαλισμένων ο κ. Φράγκος, διευκρίνισε ότι διακρίνονται σε τακτικές μηνιαίες εισφορές και σε έκτακτες ετήσιες εισφορές.

Ειδικότερα:

Η τακτική μηνιαία εισφορά (12 ισόποσες μηνιαίες καταβολές ανά έτος) δεν μπορεί να είναι κατώτερη από πενήντα (50) ευρώ ούτε ανώτερη από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ

Κάθε ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να μεταβάλει το ύψος της τακτικής μηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου, υπό τον περιορισμό του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού εισφορών.

Έκτακτες Ετήσιες Εισφορές

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να καταβάλλουν άπαξ ετησίως έκτακτες εισφορές μετά από σχετική γραπτή ειδοποίηση προς το TEA ΙΣΑ ποσού έως πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) με πίστωση των Ατομικών τους Λογαριασμών.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

 

PST 1075

PST 0850

PST 0859

PST 1148

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή