Πληροφορούμεθα ότι ο ΕΟΠΥΥ συνήψε σύμβαση με Κλινικό Χημικό για τη διενέργεια εργαστηριακών πράξεων στους ασφαλισμένους του.

Με την παρούσα σας καλούμε, εφόσον τούτο είναι πράγματι αληθές, να ανακαλέσετε την σχετική απόφασή σας. Και τούτο για λόγους νομιμότητας. Οι κλινικοί χημικοί, οι οποίοι δεν είναι ιατροί, στερούνται σαφώς κατά νόμο του δικαιώματος να παρέχουν με δική τους επιστημονική ευθύνη ιατρικές υπηρεσίες Π.Φ.Υ.

Η διενέργεια οποιασδήποτε φύσης εργαστηριακής εξέτασης με σκοπό τη διάγνωση είναι αμιγώς ιατρική πράξη κατά νόμο και δικαιούται να την εκτελεί αποκλειστικά ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας.

Με τη ρητή διάταξη του άρθρου 1 του Ν 3418/2005 ορίστηκε ως «ιατρική πράξη», κάθε πράξη που έχει σκοπό τη διάγνωση οποιασδήποτε νοσολογικής ή μη οντότητας στον ανθρώπινο οργανισμό, ώστε μη ιατροί να στερούνται σαφώς κατά νόμο του δικαιώματος να τις εκτελούν.

Τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν δεκτά ανεξάρτητα από τα όσα όριζε το ήδη καταργηθέν, με την παραπάνω νεώτερη και ειδική διάταξη, νδ 131/1973, που σε κάθε περίπτωση, ουδέποτε εφαρμόστηκε επειδή δεν εκδόθηκαν οι εκεί προβλεπόμενες κανονιστικές αποφάσεις.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας και την ενημέρωσή μας.

Για το Δ.Σ. του ΙΣΑ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                                                       ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

 

Κοινοποίηση :

Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
Περιοδικό Ι.Σ.Α.

Ακολουθήστε μας

FacebookTwitterFlickr
Διαύγεια
Κύλιση στην Αρχή